De website van de serviceclubs Ieper-Poperinge groepeert serviceclubs en partnerverenigingen die actief zijn in de regio Ieper-Poperinge. Deze clubs hebben gemeenschappelijke doelstellingen zoals: organisatie van activiteiten ten voordele van sociale doelen, projecten ten voordele van de gemeenschap, realisatie van creatieve projecten, zowel in sociale, culturele of ondernemingszin, buiten elk winstoogmerk om.
 


Ons kind is vermist
Organisatie: Lions Club Heuvelland
Datum: Vr 05/10/2012
Uur: 20:00
Plaats: Jan Yperman, Ieper
Activiteit: Ons kind is vermist
Flyer: Volledige flyer...
Omschrijving: Elke verdwijning is anders. De redenen zijn anders. De sociale, familiale en relationele omgeving is iedere keer anders. Wat wel altijd een constante is, zijn de gevoelens die mensen ondergaan op het ogenblik dat ze vernemen dat hun kind ‘weg’ is.
Op dat ogenblik wordt, er in onze hedendaagse rechtsstaat, een gans apparaat op gang getrokken dat op ‘zoek’ gaat.

Lions Heuvelland wil met deze avond een brug slaan tussen de burger en zij die elke dag beroepsmatig met voormelde thematiek bezig zijn. De burger kent de werking van gerecht en politie onvoldoende, weet wel dat bepaalde ngo’s, overheidsinstellingen en therapeuten rond bepaalde thema’s werken maar kent er het fijne niet van. Pas als men in zijn directe omgeving geconfronteerd wordt met een ‘voorval’, leert men al die organismen kennen.
Omdat Lions-leden ook burgers zijn en lid zijn van een ngo die onder meer de inzet voor de maatschappij, waarin deze leden leven, tot doel heeft, organiseren zij deze avond. Ze hopen dat deze avond een aanzet kan zijn om elk jaar één activiteit te organiseren waarin een brug geslaan wordt tussen burgers en hun omgeving, en dit op leefgebieden die elkeen raakt.

Mensen kunnen niet erger gekwetst worden dan door hetgeen hun kinderen overkomt. Keer op keer wordt dat bewezen door de reactie van de samenleving op het onheil dat kinderen kan overkomen. Het begon met de verdwijning van Julie en Melissa … Sindsdien is kinderen- en jongerenleed niet meer uit de actualiteit weg te branden.
Met de avond ‘ons kind is vermist’ willen we even blijven stilstaan, los van alle publieke commotie, bij hetgeen er gebeurt als een kind of jongeren verdwijnt uit zijn gezin, familie en omgeving. Wat mogen en kunnen we verwachten van politie en gerecht ? Wie bekommert er zich op dat ogenblik over ons ? Welke gevolgen heeft dat op ons functioneren ? Hoe verwerken we dat ?

We starten de avond met een vertolking van eigen bodem, acteur en muzikant Frank Verdru. Frank kan terugblikken op een jarenlange ervaring op de planken. Hij werkte onder meer voor de VTR Radio, schowbizzschool Oostende, was te zien op het witte scherm in “De Burgemeesters”, “FC De Kampioenen”, “Thuis”, en is de stichter van de cabaret-groep Bloedend Hart. Hij brengt ons een getuigenis gebaseerd op werkelijke feiten.
Nadien komt Alain Remue aan het woord. Hij is het hoofd van de Cel Verdwijningen (officieel de Cel Vermiste Personen) van de Federale Politie.

Op 04 september 1995 ontving de Cel Vermiste Personen haar mandaat van de toenmalige Minister van Justitie. Ingevolge dit mandaat worden drie grote basisopdrachten uitgevoerd :
- coördinatie van opsporingsinspanningen, zowel op politieel als niet-politieel vlak;
- verlenen van steun aan de onderzoekende politiediensten;
- verwerven en ter beschikking stellen van expertise (know-how) over het fenomeen en de aanpak ervan.

Het verantwoordelijkheidsdomein van de Cel Vermiste Personen omvat drie specifieke fenomenen :
-onrustwekkende verdwijningen
-identificatie van niet-geïdentificeerde lichamen en/of lichaamsdelen (niet ramp)
-identificatie van amnesie-patiënten (geheugenverlies)

De Cel Vermiste Personen is een steundienst van de Federale Politie die haar opdrachten uitvoert ten voordele van eender welke politiedienst die met de voornoemde fenomenen wordt geconfronteerd. Ook meer en meer magistraten, zowel van de Parketten als onderzoeksrechters, doen vandaag rechtstreeks een beroep op de Cel.
De Cel maakt deel uit van de Dienst Agressie van de Directie van de Bestrijding van de Criminaliteit tegen Personen, en dit binnen de Federale Gerechtelijke Politie.
De Cel bestaat vandaag uit 17 mensen (zes vrouwen en elf mannen, Vlamingen en Walen, allemaal minstens tweetalig) die 24/24 uur, 7 dagen op 7, dag en nacht, klaar staan om samen met tal van partners, zowel binnen als buiten de politie, de zoektocht naar vermiste personen tot een goed einde te brengen …
Het motto van de Cel Vermiste Personen : “Zeg nooit, nooit …!”

Alain Remue heeft het over de (politie)middelen die ingezet kunnen worden om vermiste kinderen of jongeren te zoeken. Hij doet dat in samenwerking met onderzoeksmagistraten (procureurs en onderzoeksrechters), andere politiediensten en actoren zoals de civiele bescherming, child focus, … Hij vertelt ons over de eerste cruciale uren en dagen na de verdwijning en laat ons een blik werpen achter de schermen van politie en gerecht tijdens die uren en dagen.
Miguel Torres Garcia, directeur departement Verdwijningen van Child Focus heeft het over de middelen die zij kunnen inzetten bij verdwijningen. En tevens over (de kwaliteit van) hun samenwerking met politie, gerecht en slachtoffers. Ten slotte heeft hij het over het project ‘Missing Children Europe’ (zie infra).

De missie van Child Focus, zowel op nationaal als internationaal niveau, is tweeledig:
• Operationele steun verlenen aan onderzoeken rond verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen.
• De verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen voorkomen en bestrijden.

Child Focus ondersteunt en stimuleert het onderzoek en het juridisch proces, verzorgt de opvolging van zaken die haar zijn toevertrouwd en omkadert de slachtoffers.
Child Focus werkt complementair samen met de betrokken officiële en private instanties.
Op basis van haar activiteiten bouwt Child Focus expertise op die toelaat initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen om de situatie van slachtoffers te verbeteren en het wettelijk kader, de houdingen en gedragingen te doen evolueren.
Child Focus is onafhankelijk en stelt het belang van de kinderen centraal.

Wat vermiste kinderen betreft, is de Stichting bevoegd voor dossiers van weglopers, internationale kinderontvoeringen, verdwijningen van niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ontvoeringen door derden en ongedefinieerde verdwijningen.
Wat seksuele uitbuiting van kinderen betreft, behandelt de Stichting meldingen van seksueel misbruik, georganiseerde en/of gecommercialiseerde seksuele uitbuiting en kinderpornografie op het internet.

Frédéric Declercq is doctor in de klinische psychologie, psychoanalyticus en gerechtsdeskundige. Prof. Declercq is werkzaam aan de Universiteit Gent waar hij ondermeer doceert in de masteropleidingen psychologie en criminologie. Hij is ook docent binnen de interuniversitaire postacademische vorming forensische psychiatrie en psychologie.
Hij verrichte onderzoek naar en publiceerde tevens over de verwerking van emotionele gebeurtenissen en het oplopen van trauma’s.
Hij zal het hebben over trauma’s bij het verdwijnen van kinderen en jongeren. Trauma’s opgelopen bij de verdwijning zelf of later. Hoe ga je om met het gemis ? Hoe verwerk je een verlies ?

Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling aan het gezamenlijk panel van sprekers.
De avond wordt afgesloten met een verzorgde receptie, inbegrepen in de toegangsprijs.

Een deel van de opbrengst van de avond gaat naar Child Focus én de federatie ‘Missing Children Europe’, die ook centraal staat tijdens het Europaforum van de Europese Lions-clubs. Ook Child Focus maakt deel uit van de organisaties die samen de federatie ‘Missing Children Europe’ vormen.

Missing Children Europe is the European Federation for Missing and Sexually Exploited Children. As an umbrella organisation, it represents 28 Non Governmental Organisations (NGOs) active in 19 Member States of the European Union and Switzerland. Each of these organisations is active in cases of missing and/or sexually exploited children at grassroots level, including prevention and support for victims

Missing Children Europe’s overall mission:
• ensure that in every EU Member State, the basic conditions (institutions, regulations, procedures) for helping missing and sexually exploited children as well as for the prevention of children going missing or being exploited are established, and the professional minimum standards for dealing with these phenomena are observed;
• stimulate European and transnational cooperation to cope with the growing cross border nature of the problem;
• extend the level of its Members’ activities to a truly operational and highly standardised level;
• assist its Members in their dealings with national authorities to achieve speedy, efficient and accurate implementation of binding European legislation.


Terug naar de kalender